ת ק נ ו ן     ש י מ ו ש

חברת לוטונט מועדון חברים בע”מ הינה חברת עצמאית ואינה קשורה למפעל הפיס ולמועצה להסדר הימורים בספורט, אך מאפשרת לך שליחת טפסי לוטו צ’אנס 777 123 להגרלות מפעל הפיס וטוטו של המועצה להסדר הימורים.

הגדרות:

האתר                אתר lottoil של לוטונט מועדון חברים בע”מ הינו בעל היתר לעשות שימוש בתוכנה מתקדמת        המאפשרת לציבור המשתמשים, אשר נרשמו באתר ובכפוף למגבלות הקבועות בתקנון זה או בכל דין, לשלוח באינטרנט, בתמורה לעמלה, טפסי הגרלות למשחקים חוקיים של מפעל הפיס (לוטו צ’אנס 777 123 ) והטוטו של המועצה להסדר הימורים בספורט תחת השם “לוטונט מועדון חברים בע”מ”

והדומיין www.lottoil.net   הטפסים ישלחו באמצעות מסופי תחנות הלוטו של מפעל הפיס והטוטו של המועצה להסדר הימורים בספורט.

                        מובהר כי האתר הינו בבעלות פרטית ואינו קשור באופן כלשהו, בין ישיר או עקיף,

                        למפעל הפיס, למעט משלוח הטפסים בתחנות מורשות של מפעל הפיס ושל המועצה

                        להסדר הימורים.

התוכנה              תוכנה המאפשרת משלוח פשוט וקל של טפסי ההגרלות של מפעל הפיס והמועצה להסדר הימורים ,  ובהתאם לתנאי התקנון המפורטים.

משתמש             כל אדם מעל גיל 18, אשר נרשם באתר ומבקש לעשות שימוש בו לצורך משלוח

                        טפסי הגרלות, בשל מגבלות חוקיות הקיימות בישראל והאוסרות על משלוח טפסי

                        הגרלות ו/או השתתפות בהגרלות ו/או השתתפות בהימורים לקטינים מתחת לגיל

                        18 שנים.

חברת לוטונט       חברת לוטונט מועדון חברים בע”מ

משלוח הלוטו      במסוף של מפעל הפיס בתחנות המורשות של מפעל הפיס ומסוף של והמועצה להסדר

                        הימורים.

מבוא

1.         השימוש באתר lottoil מוצע למשתמש בכפוף לתנאים, ההתניות וההודעות הכלולים         בתקנון זה כלשונם, השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות

            וההודעות שלהלן.

2.         על המשתמש באתר ו/או בתוכנה יחולו התנאים, ההגבלות, המחירים ותנאי השימוש הנמצאים

            באתר זה, והמשתמש מתחייב לנהוג על פיהם.

3.         תנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, מחייב את המשתמש שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה

            בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה.

הרשאים להשתמש כמשתמשים באתר

 

  • השימוש באתר זה ובכל שירות נלווה לו אסור על קטינים מתחת לגיל 18 שנים.

            4.1 השתתפות של קטינים מתחת לגיל 18 שנים בהגרלות מפעל הפיס (לוטו וכו’) או כל הימור

            או הגרלת מזל אחרת, אסורה עפ”י החוק הקיים במדינת ישראל.

            4.2 האתר יפעל לחסימת כל קטין מתחת לגיל 18 שנים מהאפשרות להירשם כמשתמש באתר

            ו/או לקבל שירות משירותיו.

            4.3 חברת לוטונט שומרת לעצמה את הזכות המלאה לבדוק כל אדם המבקש להירשם כמשתמש

            באתר או בשירותים המוצעים בו וכן לבדוק משתמשים שרישומם כבר הושלם על מנת לוודא

            כי המשתמש הינו בגיר שגילו עולה על 18 שנים, וכן כי אין מגבלה חוקית אחרת המונעת

            מהאדם מלהירשם כמשתמש באתר או לעשות שימוש בשירות מהשירותים המוצעים בו.

            4.4. התברר לחברת לוטונט, כי האדם המבקש להירשם כמשתמש באתר הינו קטין מתחת לגיל

            18 שנים או מוגבל עפ”י דין אחר לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר, תסורב בקשתו

להירשם כמשתמש באתר. התברר לחברת לוטונט כי אדם כאמור השלים הליך הרישום באתר, תהא רשאית חברת לוטונט לחסום את המשתמש משימוש עתידי באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי,    והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר או מי מטעמה.

5.         תנאי לשימוש באתר הינו כי ברשות המבקש להירשם באתר בדואר אלקטרוני (e-mail) מחזיק תעודת זהות, וכי ברשותו חשבון בנק פעיל או כרטיס אשראי.

6.         מובהר בזאת, כי חברת לוטונט ובעל רישיון השימוש בתוכנה הינה חברה בבעלות פרטית ואינה

            קשורה עם מפעל הפיס למעט משלוח הטפסים בתחנות מורשות של מפעל הפיס והמועצה

            להסדר הימורים.

הליך הרישום

7.         הליך הרישום הינו הליך פשוט וקל, במסגרתו נדרש המבקש להשתמש בשירותי האתר, למסור

פרטים אישיים בסיסי:- כולל שם מלא, תאריך לידה,  מספר תעודת זיהוי, כתובת דואר אלקטרוני (e-mail ) טלפונים.

8.         פרטי המשתמש ישמרו באתר החברה שהינו אתר מאובטח ולא יתאפשר שימוש של כל גורם

            אחר במידע אשר נמסר ע”י המשתמש, אלא במקרה שהמשתמש עצמו ביקש או אישר זאת

            מפורשות.

9.         פרטי כרטיס האשראי לא נשמרים לאחר ביצוע העסקה.

10.       חל איסור מוחלט על כל משתמש לרשום אדם אחר לאתר ללא הסכמתו, ואין למסור כל

            פרטים בעת הרישום לאתר, לרבות מספר זהות, דואר אלקטרוני, כתובת, מספר חשבון או כל

            פרט מזהה אחר.

11.       חל איסור למסור פרטים שאינם של הנרשם, בשלב הרישום. מובהר כי פרטי המשתמש כפי

            שנרשמו באתר ישמשו את חברת לוטונט לאימות זהותו כפי שיידרש מפעם לפעם לרבות

            בעת מסירת זכייה למשתמש. לפיכך, במידה ופרט מפרטי המשתמש בעת זיהויו במשרדי

            החברה לא יהיה זהה לפרטים שנמסרו בעת הרישום, רשאית חברת לוטונט לסרב למסור

            זכייה לידיו עד להכרעה בעניין של בית משפט מוסמך.

12.       חברת לוטונט רשאית לדרוש ממשתמש משלוח צילום ת.ז. שלו לצורך אימות פרטיו, לרבות

            גילו וכו’.

13.       המשתמש יבחר בצורה פשוטה את המשחקשבו רוצה להשתתף.

            יבחר את כמות החברים בקבוצה

            ויסמן את מספר ההגרלות אותם הוא רוצה להשתתף ויגש לקופה לשלם.

14        בקופה יש צורך במילוי פרטי הלקוח: תעודת זיהוי, דוא”ל, שם פרטי, שם משפחה,

            תאריך לידה, טלפון נייד – אלה שדות חובה

15.       לקוח קיים יכול למשוך את פרטיו בעזרת שם משתמש וסיסמא.

16.       במידה ותרצה להוסיף פרטים או לשנות ניתן בעמוד זה , להמשך לחץ המשך לקופה.

17.       בקופה יש להזין את מספר כרטיס האשראי, תוקף, תעודת זיהוי של בעל כרטיס האשראי,

            קוד אימות כרטיס (3 ספרות אחרונות בגוף הכרטיס) ולחץ ביצוע תשלום.

18.       לאחר ביצוע התשלום תקבל הודעה, כי רכישתך התקבלה בהצלחה.

            בדקות הקרובות ישלח לחשבון האימייל שלך פרטי הרכישה.

19.       ולאחר מכן תקבל אימייל נוסף עם שם משתמש וסיסמא לאתר לוטונט.

            מספרי הלוטו שבחרת, מספר הגרלה ותאריך ההשתתפות.

20.       לאחר ההגרלה תוכל להיכנס ולראות את זכיותיך באתר לוטונט ברישום שם משתמש וסיסמא.

            במידה וישנן זכיות תוכל לקבלן לחשבון הבנק שלך או באמצעות המחאה לכתובת

            המגורים. צורת העברת הזכויות נקבעת על ידך ברישום באתר לוטונט.

21.       כל הזכיות שיצטברו עד ל-25 לחודש יועברו בסוף החודש בכפוף לסעיף 20.

22.       מובהר בזה, כי אין בקבלת האימיילים מהחברה הוכחה התחייבות מחברת לוטונט כי הטופס נשלח בשל סיבות שונות כגון: הפסקת חשמל, סגירת תחנות לוטו של מפעל הפיס, ליקויי תקשורת ותקנון מפעל הפיס כמצויין על טופס הלוטו, במקרה כזה יזוכה הלקוח בסכום אותו שילם.

23.       מובהר בזה, כי חברת לוטונט שומרת לעצמה את הזכות לשלוח בטופס אחד טבלאות של

            מספר משתתפים.

24.       סכום הזכייה בפרס ראשון או שני יקבל הלקוח בהצגת תעודת זיהוי מיד עם קבלתו ממפעל

            הפיס ו/או מהמועצה להסדר הימורים ויהיה עליו להגיע למשרדי החברה.

25.       לאחר הזמנה באתר ומסירת כרטיס האשראי ואישורו – לא ניתן לבטל את העיסקה.

26.       מובהר בזאת כי אין במשלוח הטופס ע”י המשתמש באתר או בתוכנה או העברתו למשלוח

במסוף משום התחייבות חברת לוטונט, כי הטופס אכן נשלח או התחייבות של חברת

לוטונט לשלוח את הטופס, ורק השלמת התהליך, יחשב כהשלמת התהליך. בשל סיבות

שונות לרבות עומס בתחנות מפעל הפיס, ליקויי תקשורת, סירוב משלוח טופס בשל מגבלות חוקיות או כל סיבה אחרת, עשוי הליך מלשלוח הטופס באתר שלא להסתיים ולכן אי ביצוע משלוח הטופס בפועל ע”י האתר או התוכנה לא יהווה עילה להגשת תביעה כלשהי כנגד חברת לוטונט או מי מטעמה במידה וחויב המשתמש בעלות משלוח הטופס והפעולה לא הסתיימה בשליחת הטופס יזוכה המשתמש במלוא סכום החיוב.

            מפאת עומסים צפויים בתחנות או במסופים, לקראת מועד סגירת ההגרלות, העשויים

            לגרום לאי השלמת הליך שליחת הטופס, מומלץ למשתמש להקדים ולשלוח את הטופס

            באמצעות האתר מוקדם ככל שניתן קודם לסגירת ההגרלה.

הגבלת אחריות

27.       אחריותה של החברה לתביעות המשתתף, תהיה זהה לאחריותו של מפעל הפיס כלפי

            רוכשי תכניות הלוטו הצ’אנס ה 777 וה 123 כמפורט בגב הטפסים  של מפעל הפיס ובמשרדי

            מפעל הפיס ובשום מקרה לא תעלה על סך כל הכספים ששילם המשתתף לחברה עבור ההגרלה

            נשוא תביעתו, תהיינה הסיבות לתביעתו אשר תהיינה, לרבות עקב נסיבות בהן לא נקלטו

במפעל פיס. מכל סיבה שהיא, נתוני הטופס שבו נקובים מספריו האישיים של המשתתף

            התובע.

מקום השיפוט

28.       בחלוף המועד המפורט לעיל, ובמקרה שהמשתמש לא דרש את הטופס המקורי, תהא

            רשאית חברת לוטונט להשמיד את הטופס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמשתמש מוותר

            על כל טענה או דרישה או תביעה כנגד האתר.

מקום השיפוט

29.       דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו. המשתמש מסכים

            בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו, ובכל סכסוך

            ו/או חילוקי דעות בין הצדדים, תהא הסמכות הבלעדית לדון בעניין נתונה לבתי המשפט

            בתל אביב ולהם בלבד.

קניין רוחני

30.       מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב,

            קובץ גרפי, תוכן, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינם של חברת לוטונט בלבד. חל איסור

            מוחלט על כל גורם לעשות שימוש בכל סימן, קובץ, תוכנה, עיצוב גרפי, סימן מסחר טקסט וכל

            חומר אחר הכולל בו ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת חברת לוטונט.

כללי 

31.       חברת לוטונט  מבהירה כי המידע והנתונים המוצגים באתר, מפורסמים ע”י חברת לוטונט

            ו/או מתקבלים מצדדים שלישיים, תיתכן אפשרות שבמידע ו/או בנתונים המופיעים באתר

            נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים למרות שחברת לוטונט עושה כל שביכולתה לוודא

            את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, חברת

            לוטונט לא תהא אחראית לנזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום

            שיבושים אלה.

32.       חברת לוטונט רשאית בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים באתר אינטרנט זה או בתוכנה.

33.       כל המידע והשירותים מוצעים למשתמש באתר ניתנים “כמות שהם” (AS-IS) בלא כל

            התחייבות, חברת לוטונט מתנערת בזה מכל אחריות והתניה לגבי המידע, הפרטים, והשירותים

            לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוים, קניין ואי הפרה.

34.       בשום מקרה לא תחול על חברת לוטונט  אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אי ביצוע או עיכוב במשלוח הטופס או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או

            בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או

            באי אספקה של שירותים, בביטול הזמנה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין

            אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברת לוטונט על האפשרות של דמי נזיקין

            כאמור.

35.       מובהר בזאת כי האתר משמש פלטפורמה לביצוע משלוח טפסים בלבד, חברת לוטונט אינה

            אחראית לכל נזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה באתר או בתוכנה, או בגישה

            לאתר או בתקלות במסופי מפעל הפיס או באפשרות משלוח טופס/ים בתחנה מסויימת או

            במערכת מפעל הפיס בכלל.

36.       חברת לוטונט נוקטת באמצעי אבטחה מוגברים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית

            האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים, חברת לוטונט לא תהא

            אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודות המשתמש או מידע

            שנמסר על ידי המשתמש לצד ג כלשהו כתוצאה מפריצה זו.

37.       אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה אשמח לקבל הערותיך והארותיך לאימייל

            החברה.

38.       חברת לוטונט  שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר האינטרנט זה או לחלקים ממנו

            לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

39.       חברת לוטונט שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על

            השימוש באתר אינטרנט זה והמשתמש באתר מסכים לתנאים כפי שיהיו מעת לעת.

40.       חברת לוטונט שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים האישיים בטופס ההרשמה בלבד

            אשר הוכנסו ע”י המשתמש באתר לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל

            בין בדואר אלקטרוני ובין בדרך אחרת.

שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש לקבל דואר ו/או דואר אלקטרוני או מסרון מחברת לוטונט ו/או כל אמצעי פרסומי אחר, אלא אם שלח המשתמש הודעת סירוב לאתר.

            כמו כן חברת לוטונט רשאית לשלוח למשתמש תזכורת/הודעות מערכת וכד’ באשר לשירות

            שהוזמן.

41.       שימוש על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנה מהווה אישור על ידו לכל האמור במסך זה

            שבכותרתו – תנאי השימוש באתר.

                                                                        ב ה צ ל ח ה

דילוג לתוכן